ประชาสัมพันธ์ "เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่ม CLMV"

การประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่ม CLMV"

ฮิต: 454

"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียน ภายใต้โครงการแนวทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค กรณีศึกษาประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน

ขณะนี้ปิดรับการสำรองที่นั่งแล้ว ... ท่านสามารถติดตามชมบรรยากาศของงานสัมมนาได้  ที่นี่  

 วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

 

 

 

 
>>  กำหนดการโครงการ
>>  สมัครลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQRYi1IzmOn7yIIdvVnO1fPUUI8fZyGIbv6lMCXWYqWBptXqD0pjff2mqYkrW6jdcZI9Pg-NtLz9CVn/pub?start=true&loop=true&delayms=3000

หรือ  ที่ Facebook  https://www.facebook.com/705276269562537/photos/pcb.1900991973324288/1901543936602425/?type=3&theater

 

ฮิต: 700

Why's VAMED Year-2

ขณะนี้ปิดรับการสำรองที่นั่งแล้ว ... ท่านสามารถติดตามชมบรรยากาศของงานสัมมนาได้ ที่นี่

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

 

วันที่ 3-4 กันยายน 2561
ณ.ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช นิด้า กรุงเทพฯ

>> กำหนดการประชุม

>> รายละเอียดหลักสูตร


ฮิต: 606