เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาฟรี เจาะทุกประเด็น ในหัวข้อ "รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

สัมมนา "รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เวลา 9.30-12.00 น. หัวข้อ “เชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน: โอกาสของตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย

เวลา 13.30-16.00 น. หัวข้อ “รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

>> สมัครเข้าร่วมโครงการฯ << (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ฮิต: 351