โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์...ในมิติด้านความมั่นคง

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


 

>> Agenda โครงการ ASEAN Foresight

>> Agenda โครงการ Strategic Foresight

 

   กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เขียนโดย Areerat L.
ฮิต: 1590

ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch 4

โครงการปิดรับสมัครแล้ว

โครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch 4

14-16 มิถุนายน 2560 (ในประเทศ)

26-29 กรกฎาคม 2560 (ศึกษาดูงาน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย)

6-9 สิงหาคม 2560 (ศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

เขียนโดย sawitree
ฮิต: 16006

โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียนเจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...สปป.ลาว”

โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียนเจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...สปป.ลาว”

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)

เขียนโดย sawitree
ฮิต: 1354

โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน เจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา”

โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียนเจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา”

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เขียนโดย sawitree
ฮิต: 1153

เนื้อหาอื่นๆ...