โครงการ ASEAN Entrepreneur Club (AEC)

โครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch I

1-3 ตุลาคม 2558 (ในประเทศ) และ 29-31 ตุลาคม 2558 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

โดย ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในความร่วมมือกับ C-ASEAN

 

กำหนดการสำคัญ

Inbound training @ NIDA and C asean 1-3 ตุลาคม
Study trip @ Ho Chi Minh, Vietnam 29-31 ตุลาคม

 ราคา : International course = 32,500 บาท 

          * เมื่อสมัครและชำระก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2558

          

          

  ASEAN Entrepreneur Club

Knowledge:Network:Opportunity

 “The next frontier for business leaders”

 

 ลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้นเพื่ออุดช่องโหว่การเจาะตลาดในภูมิภาคและเป็น
หลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน (Double
certificate*)

 เข้มข้นกับการวิเคราะห์ตลาด การเตรียมพร้อมข้อกฏหมายเฉพาะ ในแต่ละรุ่น

• การเรียนรู้ รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด จากผู้ประสบความสำเร็จในแต่ละประเทศ

• เตรียมพร้อม ทะยานสู่การขยายตลาดผ่านข้อตกลงทางการค้าต่อคู่ค้าสำคัญใน
ตลาดโลกจากข้อตกลงทางการค้าอีกหลายข้อตกลง อาทิ China-ASEAN Free
Trade Area(CAFTA), ASEAN–India FTA, ASEAN–Japan Comprehensive
Economic Partnership (AJCEP), ASEAN–Korea FTA, and Comprehensive
Economic Partnership for East Asia 

• เสริมสร้างพันธมิตรระหว่างผุ้บริหารและนักธุรกิจไทยและอาเซียน 

ระยะเวลา

ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2560 โดยแบ่งเป็นการอบรมในประเทศเป็นระยะเวลา
3 วัน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ C-asean และในส่วนการศึกษา
ดูงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ AEC Batch I (ประเทศเวียดนาม) : ดาวน์โหลด                 
กำหนดการโครงการ AEC Batch I (ประเทศเวียดนาม) : ดาวน์โหลด                       
Brochure : ดาวน์โหลด                                                                     
Poster : ดาวน์โหลด                                                                                 
แผนงานโครงการในระยะยาว 2558-2560 : ดาวน์โหลด
สมัครเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์ : คลิ๊กที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240                        

โทรศัพท์ : 0-2727-3799 โทรสาร : 0-2375-1092
Mobile : 084-566-5933 (ติดต่อคุณศรีหทัย), 082-790-1930
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : ASEAN Entrepreneur Club

C-asean
ชั้น 10 ตึก Cyber World Tower ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 0-2985-9990