ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch 4

โครงการปิดรับสมัครแล้ว

โครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch 4

14-16 มิถุนายน 2560 (ในประเทศ)

26-29 กรกฎาคม 2560 (ศึกษาดูงาน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย)

6-9 สิงหาคม 2560 (ศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

โดย ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในความร่วมมือกับ C-ASEAN

 

กำหนดการสำคัญ

อบรมในประเทศ (NIDA & Casean) 14-16 มิถุนายน

ศึกษาดูงาน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

ศึกษาดูงาน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย

26-29 กรกฎาคม 2560

 

 6-9 สิงหาคม 2560

 

   

 

 

        

 

          

          

  ASEAN Entrepreneur Club

Knowledge:Network:Opportunity

 “The next frontier for business leaders”

 

           ลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้นที่จะทำให้คุณแตกต่าง อย่างโดดเด่น ด้วย

 ความรู้ เข้มข้นกับการวิเคราะห์ตลาด การเตรียมพร้อมธุรกิจแบบเจาะลึก

• คำแนะนำ อย่างใกล้ชิดจากวิทยากรชั้นนำ ที่ประสบความสำเร็จจริง

• ประสบการณ์ตรง จากภาคสนาม สัมผัสด้วยตนเอง จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

 ภาคภูมิ กับประกาศนียบัตรรับรองจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)    

      เตรียมพร้อม ทะยานสู่การขยายตลาดพร้อมเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างผู้บริหารและนักธุรกิจไทยและอาเซียน  

พิเศษสุดกับ ASEAN ENTREPRENEUR CLUB BATCH 4

"the Greatest Halal Market in ASEAN" เน้นเจาะตลาดฮาลาลในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย             

• รับฟังแนวทางการบุกตลาดมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จจากบริษัทชั้นนำของไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดฮาลาล

• รับฟังนโยบาย เศรษฐกิจ การค้าในมาเลเซียและอินโดนีเซีย จากอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์)

• รับฟังบรรยายแผนการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากผู้ประกอบการไทยในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

• ศึกษาระเบียบ นโยบายทางการเงินเพื่อทำธุรกิจในมาเลเซียและอินโดนีเซียจากธนาคารชั้นนำ

• รับฟังบรรยาย มาตรฐานฮาลาลกับการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียจากองค์กรรับรองมาตรฐานฮาลาล ประเทศอินโดนีเซีย

• การก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจฮาลาลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรฮาลาลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซีย 

• รับฟังบรรยาย พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคในประเทศมาเลเซีย

• รับฟังบรรยาย กฏระเบียบข้อบังคับต่างๆกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

• เยี่ยมชมตลาดพร้อมสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ผ่านตลาด 3 รูปแบบ ทั้งตลาดท้องถิ่น ตลาดค้าส่ง และโมเดิร์นเทรด

อบรมในประเทศ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ นิด้า และ C asean และเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศึกษาดูงาน ณ กรุงจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 26-29 กรกฏาคม  2560 เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 6-9 สิงหาคม  2560 เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

 

รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมโครงการ              

กำหนดการโครงการ AEC Batch 4   :   ดาวน์โหลด                  

Poster :   ดาวน์โหลด                                                

ไฮไลท์โครงการ :   ดาวน์โหลด 

ราคาโครงการและขั้นตอนการชำระเงิน :     ดาวน์โหลด                               

สมัครเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์ :   ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240                        

โทรศัพท์ : 0-2727-3652, 727-3799 โทรสาร : 0-2375-1092
Mobile : 083-599-7895 (ติดต่อคุณไอยริน) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : ASEAN Entrepreneur Club

C-asean 
ชั้น 10 ตึก Cyber World Tower ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2985-9990