โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน เจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา”

โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียนเจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา”

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

 

รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา

รายละเอียดโครงการ:  ดาวน์โหลด                

กำหนดการ:  ดาวน์โหลด                        

ลงทะเบียนอออนไล์ : www.nida.ac.th/cambodiaseminar2016

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240                        

โทรศัพท์ : 0-2727-3799, 727 3646

โทรสาร : 0-2375-3490

Mobile : 085-130-2719 (ติดต่อคุณลลิตา)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : ASEAN and Asia Studies Center, NIDA