โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์...ในมิติด้านความมั่นคง

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


 

>> Agenda โครงการ ASEAN Foresight

>> Agenda โครงการ Strategic Foresight

 

   กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ