โครงการ ASEAN Entrepreneur Club (AEC)

โครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch I

1-3 ตุลาคม 2558 (ในประเทศ) และ 29-31 ตุลาคม 2558 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ฮิต: 3746