ภาพงานโครงการเสวนาเวทีอภิปราย "การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจีน”

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น

ณ. ห้องประชุม 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

>> ภาพกิจกรรม 

>> ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ฮิต: 1506

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์...ในมิติด้านความมั่นคง

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


 

>> ภาพกิจกรรมโครงการ ASEAN Foresight

>> ภาพกิจกรรมโครงการ Strategic Foresight

 

ฮิต: 536
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ในฐานะประธานการประชุมยุทธศาสตร์

กิจกรรมปี ๒๕๕๗

  • งานสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี ของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า
ฮิต: 1192