บทความวิชาการ "ภาพอนาคตการส่งออกของประชาคมอาเซียน"

สืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาพเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนในมิติด้านความมั่นคง โดยการระดมความคิดเชิงลึกจากตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนต่างๆ ได้มุ่งเน้นในปัจจัยด้าน อำนาจจากภายนอก (External power) การรวมเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน (Identity) และการไร้พรมแดน (Borderless) ดังนั้น ศูนย์อาเซียนและเอเซียนศึกษา นิด้า โดย ดร. อารีรัตน์ ลีฬหพันธุ์ ขอนำเสนอบทความวิชาการในมิติความมั่นคงด้านการส่งออก..... 

 

 

  >> pdf

 

บทความวิชาการในมิติความมั่นคงด้านการส่งออก รวม 6 หน้า