กิจกรรมปี ๒๕๕๖

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาบนเวทีเสวนา

งานสัมมนาวิชาการ อาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก นิด้า

 

สัมมนาวิชาการอาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)