โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน

รายการ NIDA WISDOM for Change : โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน โดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์(ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า)

ฮิต: 608

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจจากโรงเรียนต้นแบบสี่ภาค

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจจากโรงเรียนต้น­แบบสี่ภาค โดยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฮิต: 780

อินโฟกราฟฟิคแนวคิดและที่มาของวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

Infographic แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา โดย ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฮิต: 778