ทิศทางความร่วมมือทางการศึกษาในอาเซียน

 

วิดีทัศน์งานประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและเอเชียศึกษา เรื่อง “ทิศทางความร่วมมือทางการศึกษาในอาเซียน”
ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภัคดี ชั้น ๑๑ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)