รายชื่อกิจกรรมและโครงการ

 

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาดำเนินกิจกรรมและจัดทำงานวิจัยระดับภูมิภาคที่เน้นประเด็นทางด้านอาเซียนและเอเชียศึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างงานวิจัยและถกประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างนักวิชาการ เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมและส่งเสริมเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปี ดังนี้

 

เอกสารวิชาการและวารสารอิเลคทรอนิคส์

  • การเมืองเปรียบเทียบของประเทศในประชาคมอาเซียน จัดทำในปี ๒๕๕๗ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
  • รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบในประชาคมอาเซียน จัดทำในปี ๒๕๕๘ 
  • สังคมและวัฒนธรรมเปรียบเทียบในประชาคมอาเซียน จัดทำในปี ๒๕๕๙

งานวิจัย

  • การวิเคราะห์เชิงอภิมาน

งานประชุม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ และงานสัมมนา

  • งานสัมมนาวิชาการ อาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย 
  • งานสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี ของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา(ศอศ.)
  • โครงการอบรมเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  หลักสูตร “คนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไกล สู่ AEC”
  • งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ตลาดอาเซียน: การค้าและการลงทุน”

โครงการอบรมมอบวุฒิบัตร

  • โครงการอบรมมอบวุฒิบัตรสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น SMEs
  • โครงการอบรมและศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน