เกี่ยวกับศอศ.

 

          ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีคนที่ ๑๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (๒๕๕๑-๒๕๕๗) เป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา (ศอศ.) เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และดำเนินงานตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

          ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาเกิดขึ้นจากความพยายามของฝ่ายบริหารในการพัฒนาและประสานงานกับนักวิชาการจากทั่วโลกตามแนวทางยุทธศาสตร์ทางด้านการต่างประเทศของนิด้า  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ นิด้าได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาทั่วโลก โดยมีการเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยหลายแห่งกว่า ๑๗ ประเทศและมีการประชุมอย่างเป็นทางการกับฝ่ายบริหารมากกว่า ๓๐ ครั้ง

วิสัยทัศน์

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นศูนย์วิจัยระดับภูมิภาคโดยเฉพาะประเด็นอาเซียนและเอเชียศึกษาเพื่อจุดประกายในการทำงานวิจัยและโต้แย้งในแวดวงวิชาการ เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน และนำไปสู่การค้นหาข้อตกลงที่เหมาะสม  

พันธกิจ

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านอาเซียนและเอเชียศึกษา ดังนี้

๑. จัดหาสภาวะแวดล้อมเพื่อสนับสนุนเชิงวิชาการ 
๒. ส่งเสริมให้เกิดปฎิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่งานวิจัย 
๓. จัดงานประชุม การประชุมเชิงปฎิบัติการ งานอบรมและงานสัมมนา
๔. ผลิตวารสารงานวิจัยและหนังสือ
๕. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย รวมถึงการเข้าถึงการจัดเก็บเอกสารวิชาการจากทางห้องสมุด

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของ ศอศ. ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ประกอบด้วย

๑. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนและเอเชียศึกษา ทั้งในด้านการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๒. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชีย 
๓. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านการพัฒนาประชาคมอาเซียนและเอเชีย ตลอดจนดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบอื่นๆ กับหน่วยงานและสถาบันทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เอกชน และองค์การสาธารณประโยชน์ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๔. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา กับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้งในประชาคมอาเซียนและกลุ่มในประเทศเอเชีย