คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

   
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ผู้อำนวยการ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
ดร. กอบศักดิ์ ชุติกุล
ที่ปรึกษาอาวุโสเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์) และอดีตอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ
   
นางอัจชญา สิงคาลวานิช
ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์