ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

   
ผศ. ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์ 
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
ดร. พรพธู รูปจำลอง 
กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ปรึกษาทางธุรกิจ Asia-Pacific Link Ltd.