ฝ่ายการบริหารและจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

   
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้อำนวยการ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
นางอัจชญา สิงคาลวานิช
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   

นางสาวสาวิตรี คุณจันทร์สมบัติ
นักวิชาการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
นางสาววิมลพันธุ์ ถาวรประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.