นักวิจัย

 

   

ดร. จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

นักวิจัย

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
ดร.วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง

นักวิจัย

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

ดร.อารีรัตน์ ลีฬหะพันธุ์
นักวิจัย

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธฤษณ แสงจันทร์

นักวิจัย

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.